คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “รู้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และแนวทางการตรวจสอบ การไต่สวน คดีของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ทำให้ต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลัง”

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “รู้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และแนวทางการตรวจสอบ การไต่สวน คดีของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ทำให้ต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลัง” รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ขั้นตอนปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การตรวจสอบ/ไต่สวนคดีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ภาพรวมกฎหมายวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น

โดยโครงการฯ กำหนดค่าลงทะเบียน ท่านละ 3500 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ดังนี้

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน พ.ศ.2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่

คุณแป้ง โทรศัพท์มือถือ : 0994469266

Line: @thailocalsu

E-mail: thailocalsu@hotmail.com

คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : 0908867372

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.thailocalsu.com

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด